Menu Content/Inhalt
Strona startowa > Porozumienie z UMWW
Zarejestruj się na naszej stronie, a o nowościach powiadomimy cię drogą mailową.

NEWSLETTERWiadomość HTML?

Goście on-line

Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego PDF Drukuj Email
Spis treści
Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego
Strona 2

 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 

Mając na uwadze i dostrzegając olbrzymią potrzebę łączenia wiedzy teoretycznej
i praktycznej
 podjęto współpracę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Celem tej współpracy jest przekazywanie studentom specjalności rozwój regionalny wiedzy praktycznej z zakresu szeroko rozumianej praktyki rozwoju regionalnego. Dzięki pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego - w szczególności Departamentu Polityki Regionalnej  studenci specjalności rozwój regionalny mogą korzystać z ich wiedzy i doświadczenia praktycznego oraz mogą odbywać staże i praktyki dyplomowe w Urzędzie.

 

 Poniżej zamieszczono treść porozumienia pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego a Instytutem Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej w sprawie współpracy dotyczącej kształcenia studentów specjalności rozwój regionalny.

 

Herb województwa wielkopolskiego 

 

POROZUMIENIE  

zawarte w dniu 1.10.2007 r. w Poznaniu pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, sale nazywanym dalej Urzędem Marszałkowskim, capsule reprezentowanym przez: Leszka Wojtasiaka – Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego, this web a Instytutem Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nazywanym dalej Instytutem, reprezentowanym przez: prof. dr hab. Tadeusza Stryjakiewicza – Dyrektora Instytutu w sprawie współpracy dotyczącej kształcenia studentów na kierunku gospodarka przestrzenna, specjalność rozwój regionalny, w ramach projektu 800/2007 programu 5.4.3. Wspieranie kształcenia kadr dla potrzeb rozwoju regionalnego na kierunku gospodarka przestrzenna w specjalnościach zamawianych u Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.  

1.       Realizacja procesu dydaktycznego na przedmiotowej specjalności będzie odbywała się przy wsparciu pracowników Urzędu Marszałkowskiego, zgodnie z planem i programem studiów przyjętym przez Radę Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM oraz zaakceptowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Będzie to dotyczyło w szczególności następujących przedmiotów:                                         

WYCIĄG  Z  P L A N U   S T U D I Ó W   M A G I S T E R S K I C H

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM

kierunek: Gospodarka przestrzenna

specjalność: rozwój regionalny         Rok studiów:  IV  

                                  

Przedmioty

 semestr 2

 

wykłady

    ćwiczenia
1.   Technika tworzenia programów rozwoju regionalnego (egzamin)      30       60
2.   Wdrażanie programów rozwoju regionalnego (egzamin)      30       30
3.   Monitoring programów rozwoju regionalnego (egzamin)      15       30

     Szczegółowy zakres merytoryczny powyższych przedmiotów zawiera Załącznik nr 1. 

2.       Urząd Marszałkowski zobowiązuje się do umożliwienia organizacji praktyk zawodowych i staży dla wybranych studentów specjalności Rozwój regionalny oraz poprzez wykorzystanie Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego w  Brukseli udzielenia pomocy przy organizacji praktyk w instytucjach Unii Europejskiej bezpośrednio związanych z realizacją wspólnotowej polityki regionalnej. 

3.       Urząd Marszałkowski wyraża zgodę na objęcie patronatu nad realizacją przedmiotowej specjalności i upoważnia Instytut do używania informacji o tym fakcie w drukowanych materiałach promocyjnych oraz w ramach serwisu internetowego.  

4.       Porozumienie obejmuje cały okres realizacji projektu, który zamyka się w granicach od 1 października 2007r. do 30 września 2011r.  

5.       Ze strony Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego osobą odpowiedzialną za realizację Porozumienia jest Paweł Suchanecki – Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej, a ze strony Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM dr Paweł Churski – Pełnomocnik Dziekana Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych ds. specjalności rozwój regionalny.  

6.       Porozumienie zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.       

 

 Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego: Leszek  Wojtasiak

Dyrektor IGSEiGP UAM:  prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz

                                                          

 


Zmieniony ( 27.04.2009. )